پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران   بوده دارای 4 صفحه می باشد

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران 

تری – شورت و همکاران برای اندازه گیری کمال گرایی مثبت و منفی در سال ۱۹۹۵ ابزاری را تهیه کردند که مشتمل بر ۴۰ گویه می باشد که ۲۰ گویه آن کمال گرایی مثبت و ۲۰ گویه دیگر کمال گرایی منفی را می سنجند و بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم  پاسخ داده می شود.

۲۰ گویه (۲، ۳، ۹، ۶، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۴۰) کمال گرایی مثبت و بیست گویه دیگر ( ۱، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۲۰، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۳، ۳۶، ۳۸، ۳۹) کمال گرایی منفی را ارزیابی می نمایند. گویه ها در مقیاس ۵ درجه ای لیکرتی، کمال گرایی آزمودنی ها را از نمره یک تا پنج در دو زمینه مثبت و منفی می سنجند. حداقل نمره آزمودنی ها در هریک از مقیاس های آزمون ۴۰ و حداکثر آن ۲۰۰ خواهد بود.

بشارت (۱۳۸۲) جهت تعیین پایایی این مقیاس، ضریب آلفا برای زیر مقیاس های کمال گرایی مثبت و منفی به ترتیب ۹۰/۰ و ۸۷/۰ برای کل آزمودنی ها ۹۱/۰ و ۸۸/۰ برای دانشجویان دختر ۸۹/۰ و ۸۶/۰ و برای دانشجویان پسر بدست آمده است که نشانه همسانی درونی بالای این مقیاس می باشد. همچنین بشارت (۱۳۸۲) ضرایب همبستگی بین نمره های ۹۰ نفر از آزمودنی ها در دو نوبت با فاصله ۴ هفته برای کل آزمودنی ها ۸۶/۰=r  برای آزمودنی های دختر۸۴/۰=r  برای آزمودنی های پسر ۸۷/۰=r   محاسبه شد که نشانه اعتبار رضایت بخش مقیاس می باشد.

در پژوهش ساداتی (۱۳۸۷)، ضریب آلفا برای مقیاس های کمال گرایی مثبت و منفی به ترتیب ۸۷/۰ و ۸۵/۰ به دست آمد، که ضرایب نشانه اعتبار رضایت بخش مقیاس می باشد.

بشارت (۱۳۸۲) به منظور تعیین روایی مقیاس از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین زیر مقیاس های این آزمون با زیر مقیاس های پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (۱۹۷۲) و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت (۱۹۶۷) و با روش تحلیل مولفه های اصلی آزمون استفاده کرد. ضرایب و نتایج به دست آمده، روایی مقیاس پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران (۱۹۹۵) را تایید می کنند.

در پژوهش ساداتی (۱۳۸۷) با استفاده از روش همسانی درونی، ضریب همبستگی هر گویه با نمره کل هر عامل مورد محاسبه قرار گرفت و ۶ سوال (۵، ۸، ۱۷، ۲۲، ۳۱، ۳۸)، به دلیل همبستگی پایین با عامل خودش حذف شد، اما سایر گویه ها همبستگی بالا و متناسبی با نمره کل هر عامل داشت که این مساله حاکی از روایی مطلوب آزمون مذکور است.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران کلیک نمایید


نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic