پنجشنبه 24 فروردین 1396  12:02 ب.ظ

پاورپوینت تنش شوری شامل 47 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   تنش شوری  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

شوری درایران وبسیاری ازمناطق عامل محدود کننده رشدونمو گیاهان زراعی است.

براساس آمار،سطح کلی خاکهای شوردراراضی ایران۳۳/۷ میلیون هکتاربرآورد شده است.

اصولاً خاک شوربه خاکی گفته می شود که غلظت املاح محلول درآن به قدری باشد که عملکرد راکاهش دهد؛ مشروط برآنکه سایرعوامل مانعی برای رشد محصول ایجاد نکنند.

کاتیون ها وآنیون های غالب خاک های شورراسدیم،پتاسیم،کلسیم،کلر منیزیم وسولفات تشکیل میدهند.

تنش شوری از تنش های غیر زنده مهم است که اثرات زیانباری برعملکرد گیاه وکیفیت محصول دارد.

شوری برای رشد گیاه یک عامل محدود کننده است بدان سبب که باعث ایجاد محدودیت های تغذیه ای از طریق کاهش جذب فسفر، پتاسیم، نیترات وکلسیم، افزایش غلظت یونی درون سلولی و تنش اسمزی میگرددودرنتیجه سبب بهم خوردن توازن متابولیکی و در پی آن تنش اکسیداتیو میگردند.

 

منابع و علل شور شدن خاک

هوادیدگی سنگ های مادری

آب های شوراقیانوس ها

آمیختن آبهای شوردریا با آب های شیرین

بهره وری بی رویه ازچاه ها

توفانهای دریایی وباد

آب های زیرزمینی

آب آبیاری

زهکشی نا مناسب

بالا آمدن سطح ایستابی شوردرحوضه های بسته(زاییده آبیاری ویا آبشویی بیش ازاندازه و مدیریت نادرست است).

استفاده ازکودهای شیمیایی

به طورکلی، دو فرآیند شور شدن بر اثر آبیاری با آب شور وشورشدن براثربالا آمدن سطح ایستابی علت اصلی شورشدن خاک ها دربسیاری ازنقاط جهان به شمارمی آیند.

مشکل گیاهان در مواجه با شوری

گیاهان در شرایط شوری با دو مشکل مواجه هستند:

آنها باید نمک ها را ازجمله کلرید سدیم برای تنظیم اسمزی درواکوئل های سلول های جدید ودرحال گسترش خود جذب نمایند ودرهمین زمان باید مقدارکلرید سدیم سیتوپلاسم را که درمسیرحرکت جریان املاح به واکوئل می باشد درحد پایین حفظ نماید.

آنها باید به صورت کارآمدازجذب کلرید سدیم اضافی موجود در جریان تعرق جلوگیری نموده تا از تجمع آنها درحد خسارت زا در سلول ها،بافت هاواندام های گیاهی ممانعت به عمل آورند.

اثرات شوری

مهمترین آثار شوری عبارتند از:

کاهش آب قابل استفاده گیاه

کاهش فعالیت گیاه(اثربرسیستم غشائی وآنزیمی)

ایجاد مسمومیت توسط برخی یون های سمی

ناهنجاری های تغذیه ای

کاهش رشد وکیفیت محصول

مکانیزم های تحمل شوری

مکانیزم های تحمل شوری شامل موارد زیرمی باشد:

هموستازی(شامل هموستازی یونی و تنظیم اسمزی)

کنترل صدمات ناشی از تنش(جبران صدمات و خنثی سازی مسمومیت)

تنظیم رشد

کنترل سطوح شوری در بافتها و اندامهای گیاهی

کنترل جذب سدیم،پتاسیم وکلسیم به داخل گیاه

کنترل مسیرهای حرکت آب ونمک درگیاه

کنترل مسیرهای حرکت درطول ریشه

جذب مجدد سدیم ازجریان تعرق

کنترل سطوح شوری در برگ ها


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت تنش شوری کلیک نمایید


نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic